Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Romana Macháčková - DEKORATEX. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou kupujúci - spotrebiteľ riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), Všetko v znení noviel. Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Prenos osobných údajov Heuréke
"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. "

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci. 

Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. 

Kupujúci - spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci - nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom. 

Uzavretie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 

DODACIE PODMIENKY

Zásielky z firmy Romana Macháčková - Dekoratex dodávame v rámci Slovenskej republiky (maloobchod) a Slovenska (maloobchod). Tovar, ktorý je skladom a bude platené dobierkou dodávame do 10 pracovných dní na Slovensko.V prípade bezhotovostnej úhrady za tovar expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet. Termín dodania vychádza z predpokladaných dodacích lehôt prepravných firiem. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takom prípade má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O oneskorenie dodávky alebo vypredania tovaru budete informovaní. V prípade vypredania tovaru si predávajúci vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Ďakujeme za pochopenie. V prípade, že nebudeme schopní vybaviť Vašu objednávku a to úplne, alebo z časti, budeme Vás kontaktovať e-mailom či telefonicky. Pokiaľ Vás nemožno kontaktovať, vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť. 

EXPEDIČNÝ NÁKLADY

Na Slovensko je expedičný poplatok 4 EUR (GLS) a poplatok za dobierku 1,9 EURA (balík do 30kg). Uvedené expedičné náklady už zahŕňajú poštovné s DPH 21%. Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie. 

CENY A PLATNOSŤ PONUKY

Všetky maloobchodné ceny už zahŕňajú DPH 21% (koncové ceny) a platia do odvolania alebo vypredania zásob (vrátane cien akčných). Pokiaľ máte tovar objednaný, zaplatíte cenu, za ktorú ste ho objednali. U objednávok metrážových záclon a závesov si predávajúci vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť kúpnu cenu dodaného tovaru oproti kúpnej cene podľa objednávky, a to v závislosti od skutočne dodané (šírke, výške) tovaru kupujúcemu, ktorá je ovplyvnená strihaním do požadovaného rozmeru podľa vzoru. 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Na predávaný tovar je pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytovaná záručná doba minimálne 6 mesiacov podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba pre spotrebiteľa je podľa Občianskeho zákonníka minimálne 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Postup pri reklamácii tovaru rieši reklamačný poriadok. 

VÝMENA TOVARU

Ak ste obdržal (a) v dôsledku nesprávneho výberu výrobok, ktorý Vám nevyhovuje napríklad svojim rozmerom, zašleme Vám výrobok nový. Účtované Vám bude iba poštovné a balné.

Odstúpenie od zmluvy UZATVORENEJ ZA Používanie prostriedkov diaľkovej komunikácie

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže do 14 dní v súlade s § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť. Príslušnú čiastku zašleme na Váš účet do 10 pracovných dní od dátumu prijatia vráteného tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Reklamovaný tovar sa zasiela (vracia) na adresu skladu - Romana Macháčková - Dekoratex, Hodušín 13, 39161 Opařany. Prepravné za vrátenie reklamovaného tovaru hradí odosielateľ. V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, zašlite nám výrobok späť nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom. Zaslanie tovaru späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi. Výmena alebo vrátenie peňazí je možné len v prípade, že tovar nejaví známky opotrebenia a poškodenia. Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku nevhodného obalu, predávajúci vráti v takom prípade spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa § 53 odseku 8 Obč. Z. od kúpnej zmluvy: a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, e) na dodávku novín, periodík a časopisov, f) spočívajúcich v hre alebo lotérii. 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia 

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej tiež len "občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky spotrebiteľom. Ak je kupujúcim podnikateľ, potom v súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 

Záruka 

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru pre spotrebiteľov a 6 mesiacov pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom (podnikateľ). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópií) a uveďte popis vady a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom. Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O vybavení reklamácie Vás budeme e-mailom či telefonicky informovať. Záruka sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním (napr. Zmena materiálu úmerná dĺžke užívania) a na závady spôsobené nesprávnou údržbou a používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú dôkladnou kontrolou. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.

Práva vyplývajúce zo zákonnej záruky

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov. Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky nasledujúce práva: 

1) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

2) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

3) ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

4) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak ste obdržal (a) od nášho zásielkového obchodu iný výrobok, než ste si objednal (a) (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo ste obdržal (a) výrobok chybný, zašlite nám ho späť, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom (alebo jeho kópií) a uveďte popis vád. My Vám bezplatne zašleme výrobok správny (resp. Bezchybný). 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje o kupujúcom výlučne pre účely plnenia práv a povinností podľa kúpnej zmluvy. K inému spracovávanie osobných údajov o kupujúcom je predávajúci oprávnený iba so súhlasom kupujúceho. Vykonaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nej uvedených pre obchodné a marketingové účely predávajúceho, ako aj pre obchodné a marketingové účely jeho obchodných a marketingových partnerov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne ​​odvolať, ďalej má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie osobných údajov. Pokiaľ si predávajúci nepraje, aby jeho osobné dáta bola registrovaná v databáze predávajúceho, je povinný zaslať predávajúcemu písomné oznámenie.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: eshop@dekoratex.cz   
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 9. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

Na nás se můžete spolehnout

Dlhoročné tradície

Dlhoročné tradície

Sme tu pre Vás už od roku 1994

Sphere

Prodejna Opařany

Opařany 140
39161 Opařany

Po - Pá: 8.00 - 16.00 hod.
So: 8.00 - 11.00 hod.
Ne: zavřeno